לייעוץ חייגו עכשיו
052-6638833

כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות

במאמר זה נפרט כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות.
שכירות על פי הגדרתה בחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 היא הזכות המועברת לשוכר בתמורה לתשלום דמי שכירות למשכיר. כך, השוכר הופך למחזיק בנכס הנמצא בבעלותו של המשכיר, וזאת לתקופת זמן מוגבלת, כאשר הסכם שכירות בעל הנערך בין הצדדים (שוכר – משכיר ולפעמים גם ערבים) המעורבים ונותן תוקף משפטי להסכמותיהם.

כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות

חוזה שכירות למגורים – כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות?

חוזה שכירות למגורים, חשוב ומומלץ שייעשה בכתב (אין חובה כזו אלא אם תקופת השכירות עולה על 5 שנים), כאשר שני הצדדים לחוזה (משכיר ושוכר), חתומים על גביו. כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות הינו
שרצוי שכל אחד מהצדדים יחזיק בעותק חתום של ההסכם. יחד עם זאת, חשוב לציין שגם במקרים בהם ההסכם נערך בעל פה בין הצדדים, כל ההסכמות בין הצדדים יהיו בעלי תוקף משפטי אלא שאז הקושי של תובע אכיפת הסכם, ביטולו או פיצויים יהיה ראייתי. בתוספת השנייה לחוק השכירות והשאילה, מופיעים כל התנאים הנדרשים להופיע בכל חוזה שכירות למגורים וכל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות, וביניהם:

א. כתובת הנכס המיועד למגורים;

ב. שמותיהם המלאים של השוכר והמשכיר, לרבות מספרי תעודות זהות, כמו כן מומלץ לצרף כתובות ומספר טלפון;

ג. תיאור מפורט של הנכס, לרבות, גודל הנכס, קומה, מס' החניות והמחסנים ומיקומם בבית המשותף, מתקני הנכס ופריטי הריהוט והאביזרים המצויים בו (לא תמיד שוכרים/משכירים דירה מרוהטת), וכדומה;

ד. תקופה השכירות, לרבות, תנאי הארכת התקופה ותנאי ביטול החוזה לפני פקיעת תקופת ההשכרה;

ה. התמורה (דמי השכירות), בדרך כלל כוללת פירוט ביחס למועדי התשלום ואופן התשלום. רצוי גם שיהיה סעיף ברור לצדדים האם דמי השכירות כוללים הוצאות נוספות, כגון: ארנונה, חשמל, ועד בית וכיו"ב או שלא;

ו. פירוט על ליקויים ו/או פגמים המצויים בנכס ו/או בסביבת הנכס העלולים לגרום הפרעה או מטרד בעת השימוש בנכס;

ערבויות

בכל חוזה שכירות למגורים, מומלץ שיופיע סעיף המתייחס לביטחונות אותם מעמיד השוכר לטובת המשכיר.
חלק מהביטחונות ניתנים למימוש מיידי בעת הצורך ללא פניה מוקדמת לערכאות (כגון: פיקדון במזומן או ערבות בנקאית) וחלק מהביטחונות (שטר חוב או שיק לביטחון) מחייבים פנייה לערכאה שיפוטית (הוצאה לפועל) על מנת לעשות בהם שימוש.
חשוב לציין שהחוק מגביל את גובה הביטחונות הניתנים למימוש מיידי לטובת משכיר הנכס עד לסכום של שלושה חודשי שכירות ו/או שליש מתקופת השכירות (לפי הנמוך בין השניים), כאשר רצוי כי הסעיף בחוזה המתייחס לביטחונות יכלול את התנאים למימוש הבטוחות. כמו כן, מומלץ לציין בחוזה את התנאים ומועד השבת הביטחונות לשוכר.

תיקון ליקויים בנכס – כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות

באחריותו של השוכר לבצע בדיקה מקדימה בנוגע למצב הנכס טרם חתימה על החוזה,  כאשר במקרים בהם מתגלים ליקויים גלויים לעין בשטח הנכס, השוכר רשאי לדרוש מהמשכיר לתקנם לפני מועד כניסתו לנכס על פי החוזה המתגבש בין הצדדים.
כמו כן, החוק מאפשר לשוכר לשכור את שירותיו של איש מקצוע לצורך ביצוע תיקון לליקויים דחופים, כאשר עלות התיקון יכול ותקוזז מתשלום דמי השכירות ו/או יוחזרו לשוכר על ידי המשכיר.

תקופת השכירות וסיומה לפני תום התקופה המוגדרת בחוזה – כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות?

כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות הינו כי ברוב המקרים, חוזה שכירות למטרת מגורים הינו ל-12 חודש, כאשר רצוי כי החוזה יכלול את התנאים להארכת תקופת השכירות.  במקרים בהם השוכרים מעוניינים לסיים את השכירות לפני תום תקופת השכירות המוגדרת בחוזה, הדבר חייב להתבצע על פי התנאים המופיעים בסעיף המתייחס לכך בחוזה.
ברוב המקרים, סיום השכירות לפני תום התקופה הקבועה בהסכם, מחייבת את השוכר למצוא שוכר חלופי. על פי תיקון לחוק השכירות והשאילה, העברת זכות השכירות חייבת להיעשות בהסכמתו המפורשת של המשכיר, כאשר במקרים בהם המשכיר מסרב להעברת הזכויות בטיעון מופרך ובלתי סביר, השוכר רשאי להעביר את זכות השכירות גם ללא צורך בקבלת הסכמה מצידו של המשכיר.

כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות

הליך פינוי מושכר – כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות

במקרים מסוימים בהם השוכרים מפרים את הסכם השכירות, ניתן לנקוט כנגדם בהליך מהיר לפינוי מושכר, להלן רשימה שאינה ממצה בהם ניתן לפנות לבית המשפט לצורך הגשת תביעה להליך פינוי מושכר:

  1. כל אותם מקרים בהם השוכרים ממשיכים לעשות שימוש בנכס לאחר תום תקופת השכירות וכל זאת מבלי שחוזה השכירות בין הצדדים חודש;
  2. כל אותם מקרים בהם השוכרים הפרו את תנאי חוזה השכירות ועקב כך בעלי הנכס ביטלו את חוזה השכירות, אך השוכרים ממשיכים לעשות שימוש בנכס ואינם מפנים אותו;
  3. בכל אותם מקרים בהם בחוזה השכירות בין הצדדים מופיע סעיף לפיו בעלי הנכס רשאים להודיע לשוכרי הנכס כי עליהם לפנות את הנכס אך הם אינם עושים זאת;

מעוניינים בעריכת הסכם שכירות או בייעוץ בכל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות והקשור אל ביצוע פעולות שונות בהתאם להסכם השכירות שלכם?

עו"ד מאור לוי, עוסק בתחום המקרקעין ובעל ניסיון רב ישמח לעזור לכם בטלפון 052-6638833

כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות

אין במאמרים המפורטים באתר זה ו/או במידע שנמסר בו כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי והקורא נותן הסכמתו כי איננו מסתמך על המידע המופיע באתר זה בכל צורה שהיא וידוע לו כי מומלץ לו לפנות לייעוץ משפטי אישי ההולם והמתאים לנסיבותיו האישיות והקונקרטיות. 

כל פעולה שתעשה על פי המידע המוצג באתר זה הינה באחריות הקורא בלבד ולא יהיה בכך כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הקורא לבין עו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין ועו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג באתר.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:

מאמרים נוספים

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם חייב – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים  בהליך פשיטת רגל, ובפרט לצורך השכרת דירה? נתחיל ונדגיש

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם יחיד (להלן: "חייב")  – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון, ובפרט לצורך השכרת דירה?

תביעת חוב

הגשת תביעת חוב בהליך חדלות פירעון ביום ה – 15/9/2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שלמעשה החליף את פקודת פשיטת הרגל אשר הייתה

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 – הוא חוק במסגרתו נקבעו התנאים וההגבלות בכל הנוגע לאפוטרופסות על קטינים ועל בגירים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם

ייפוי כח מתמשך בנתניה

ייפוי כח מתמשך בנתניה

במאמר זה נעסוק בעריכת ייפוי כח מתמשך בנתניה על אף שבנסיבות מסוימות אשר אינן מאפשרות למבקש עריכת ייפוי הכוח להגיע פיזית למשרדנו, יתבצעו הפגישות הנדרשות

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

במאמר זה נעסוק בתביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר. על פי חוק השכירות והשאילה (תשל"א 1971), שוכרים רשאים לעשות שימוש בנכס המושכר על פי תנאי חוזה השכירות,

עריכת צוואה בנתניה

עריכת צוואה בנתניה

במאמר זה נעסוק בעריכת צוואה בנתניה באמצעות עורך דין. חוק הירושה הקבוע בישראל, מגדיר 4 תצורות שונות לעריכת צוואה באמצעותן ניתנת האפשרות לכל אדם לצוות

מחיקת חובות למעוטי יכולת

מחיקת חובות למעוטי יכולת

במאמר זה נעסוק באפשרות של מחיקת חובות למעוטי יכולת. הליך זה של מחיקת חובות למעוטי יכולת החל בעקבות תיקון לחוק ההוצאה לפועל, הוראת שעה משנת

עורך דין עיקולים

עורך דין עיקולים

במאמר זה נעסוק בתפקידו של עורך דין עיקולים, עורך דין המתמחה בחדלות פירעון ובפרט בהליכי הוצאה לפועל. הלוואת לאדם סכום כסף, אך הוא איננו משלם

ייפוי כוח מתמשך מקוון

ייפוי כוח מתמשך מקוון

במאמר זה נפרט אודות ייפוי כוח מתמשך מקוון, הרשאים להתמנות כמיופה כוח, שלבי ההליך, המסמכים הנדרשים ועוד. מהו ייפוי כוח מתמשך מקוון? ייפוי כוח מתמשך

עורך דין הוצאה לפועל

עורך דין הוצאה לפועל

אם הגעת לדף זה, כנראה שאתה זקוק לייעוץ עורך דין הוצאה לפועל אשר בקיא בתחום. חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל")

עורך דין חדלות פירעון

עורך דין חדלות פירעון

עו״ד חדלות פירעון – מתי נצטרך את זה? פניה אל עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי מתרחשת לרוב לאחר שיחיד או חברה מגיעים למצב של

בקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל

הגשת בקשה לפשיטת רגל הייתה מוגשת בעבר ועד ליום 14.09.2019 בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"). החל מיום 15.09.2019 עם כניסתו לתוקף

הסדר חוב מול הבנק

הסדר חוב מול הבנק

לא מעט אנו שומעים את השאלה, ״איך להסדיר חוב מול בנק״ – אין ספק שבנקים לרוב לא מקלים עלינו, ולא מעט אנשים אינם יודעים איך

עורך דין פשיטות רגל

עורך דין פשיטות רגל

הליך "פשיטת רגל" כפי שהיה מוכר רצוי שילווה על ידי עורך דין פשיטות רגל, שכן מדובר בהליך אשר התנהל בעבר ומתנהל כיום בהתאם לפקודת פשיטת

הסדר חוב

הסדר חוב

מרבית האנשים שפנו לעורך דין מאור לוי לצורך טיפול בהסדר חוב, פנו אליו לאחר שלהפתעתם הבנקים או אחד מהספקים שעובד איתם עצר להם את מסגרת

מחיקת חובות

מחיקת חובות

מהו הליך מחיקת חובות: הליך מחיקת חובות הינו סלנג חדש השגור בפי חייבים רבים המבקשים לקבל הפטר מחובותיהם תוך קיצוץ בגובה החוב.רוצה לומר, אין הליך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך, עו"ד מאור לוי מוסמך ע"י האפוטרופוס הכללי ומשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, וחרט על דגלו לחשוב ולסייע לפונים אליו לעריכת

לתיאום פגישה ללא התחייבות

תביעת חוב

הגשת תביעת חוב בהליך חדלות פירעון ביום ה – 15/9/2019

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם