לייעוץ חייגו עכשיו
052-6638833

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם חייב – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים  בהליך פשיטת רגל, ובפרט לצורך השכרת דירה? נתחיל ונדגיש כי הכלל לכך הוא שלא, אך במקרים מסוימים ובנסיבות מתאימות ניתן לקבל את אישור בית המשפט לצורך הנפקת שיקים לתשלום שכר דירה של חייב המצוי בהליך פשיטת רגל.

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל:

להלן התנאים בהם יתאפשר לחייב אשר מצוי כבר בהליך פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם – 1980 (להלן: "הפקודה") לעשות שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל לצורך תשלום דמי שכירות.

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

תחילה ההגבלה בתיקי פשיטת רגל ומניין היא נובעת:

לאחר שמגיש החייב בקשה לפשיטת רגל ניתן צו כינוס לנכסיו אשר במסגרתו מטיל בית המשפט על החייב הגבלות שונות מכוח סעיפים 18ב לפקודה ו- 42א לפקודה, ובהתאם לכך החייב הופך להיות מוגדר "לקוח מוגבל מיוחד" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א – 1981. כלומר, החייב לא רשאי למשוך שיק מחשבון הבנק שלו. לנוחיותכם להלן הסעיפים הרלוונטיים בפקודה:

"18ב.  בית המשפט רשאי, לבקשת הכונס הרשמי, להורות לחייב שניתן לגביו צו כינוס, צו זמני או צו לעיכוב הליכים, וטרם הוכרז פושט רגל, לשלם לכונס הרשמי תשלומים עתיים כאמור בסעיף 111; כן רשאי בית המשפט לקבוע, לאחר שנתן לחייב הזדמנות לטעון טענותיו בפניו, כי יחולו עליו המגבלות הקבועות בסעיף 42א, כולן או מקצתן."

"42א (א) חייב שהוכרז פושט רגל יהיה לקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981."

נוסיף, כי לרוב ישנם חייבים אשר עוד בטרם פנייתם להליך פשיטת רגל, התנהלו כנגדם הליכי הוצאה לפועל, ולאור כך שרשם ההוצאה לפועל הכיר בהם כ"חייב בעל יכולת המשתמט מחובותיו" הם הוגדרו מכוח סעיף 66א(3) לחוק ההוצאה לפועל כלקוח מוגבל מיוחד. לנוחיותכם להלן סעיף החוק הרלוונטי:

"66א (3)  הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;"

מטרות ההגבלה:

– למנוע מהחייב לעשות שימוש לרעה במהלך ההליך;
– למנוע מהחייב להמשיך וליצור חובות חדשים במהלך ההליך;
– להדק את הפיקוח על חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל באופן שהתנהלותו הכלכלית תהיינה שקופה בפני כל הגורמים בהליך;

התנאים הנדרשים לביטול ההגבלה:

ראשית אחזור ואדגיש את האמור ברישא, כי לבית המשפט הסמכות לבטל הגבלה על שיקים מכוח סעיף 18ב לפקודה ובית המשפט רשאי לאפשר לחייב לעשות שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל לצורך ביצוע תשלומי שכירות לדירת מגורים אך כל מקרה ונסיבותיו הוא. על פי הפסיקות השונות, ניתן להבחין כי בטרם תוגש בקשת החייב לביטול ההגבלה, עליה לכלול את הפרטים המפורטים להלן:

א. על החייב לעמוד בתנאי ההליך, כלומר לעמוד בצו התשלומים החודשי שנקבע לו ולהגיש דוחות דו חודשיים ממוסמכים כדבעי ובמועדם;

ב. אין לחייב פתרון אחר (לא יכול לעשות שימוש בהו"ק או באמצעות צדדים שלישיים);

ג. מועדי תקופת השכירות (תחילתה וסיומה);

ד. האם המשכיר התבקש לאפשר אמצעי תשלום אחרים? ככל שכן, מה היתה עמדתו?

ה. האם הבנק של החייב מסכים לנהל חשבון באופן לא שגרתי להנפקת שיקים במתכונת מיוחדת ללקוח מוגבל?

ו.  לבקש בבקשתו מבית המשפט להורות כי השיקים שיונפקו יהיו ייעודיים עם הגבלת סחירות ועבירות אשר יישאו את שם המוטב וככל שקיים קושי טכני לביצוע האמור ע"י הבנק, יפיק הבנק פנקס שיקים שיקים עם הכיתוב  "למוטב בלבד" ו "בלתי סחיר" ותימחק ממנו המילה "לפקודת";

ז. לבקש כי פנקס השיקים יועבר לב"כ החייב והוא יעביר השיקים לידי המשכיר לאחר שהחייב יחתום על השיקים בפניו וישמור את הפנקס בידיו הנאמנות ולא יעבירו לידי החייב;

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

סיכום:

הכלל כאמור הינו שעל חייב המצוי בהליך פשיטת רגל תוטל הגבלה לפיה הוא לא יהיה רשאי לעשות שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל אך היוצא מן הכלל הינו כי בנסיבות חריגות ומתאימות ייעתר בית המשפט לבקשת חייב ויאפשר לו לעשות שימוש בפנקס שיקים למטרות מסוימות, ובפרט לצורך תשלום דמי שכירות. כך כבוד השופט נאסר ג'השאן בבית המשפט המחוזי בחיפה, קבע הן בפש"ר 16468-12-15 עמרם נ' כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון ואח' והן בפש"ר 48286-06-16 ח'ורי מוניר נ' הכונס הרשמי, כי הגבלה שהוטלה על החייב מלעשות שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל תבוטל והורה לבנק להנפיק פנקסי שיקים מתאימים בהתאם לבקשתו של החייב.

אם כך, המסקנה המתבקשת הינה שבתי המשפט רשאים לאפשר לחייב לעשות שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל, ובפרט לצורך השכרת דירה כאמור וכמפורט לעיל.

אז אם גם אתם מצויים בהליך פשיטת רגל ומעוניינים לעשות שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל לצורך תשלומי שכר דירה, הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר להיוועצות מוקדמת עם עורך דין פשיטת רגל הבקיא בתחום. אין באמור לעיל במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, והאמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי מומלץ ורצוי לפנות לקבלת ייעות משפטי פרטני מעורך דין העוסק בתחום חדלות הפירעון ופשיטת רגל. מובהר בזאת, כי כל שימוש במידע המצוי במאמר זה הינו באחריותו של הקורא בלבד.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:

מאמרים נוספים

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם חייב – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים  בהליך פשיטת רגל, ובפרט לצורך השכרת דירה? נתחיל ונדגיש

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם יחיד (להלן: "חייב")  – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון, ובפרט לצורך השכרת דירה?

תביעת חוב

הגשת תביעת חוב בהליך חדלות פירעון ביום ה – 15/9/2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שלמעשה החליף את פקודת פשיטת הרגל אשר הייתה

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 – הוא חוק במסגרתו נקבעו התנאים וההגבלות בכל הנוגע לאפוטרופסות על קטינים ועל בגירים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם

ייפוי כח מתמשך בנתניה

ייפוי כח מתמשך בנתניה

במאמר זה נעסוק בעריכת ייפוי כח מתמשך בנתניה על אף שבנסיבות מסוימות אשר אינן מאפשרות למבקש עריכת ייפוי הכוח להגיע פיזית למשרדנו, יתבצעו הפגישות הנדרשות

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

במאמר זה נעסוק בתביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר. על פי חוק השכירות והשאילה (תשל"א 1971), שוכרים רשאים לעשות שימוש בנכס המושכר על פי תנאי חוזה השכירות,

עריכת צוואה בנתניה

עריכת צוואה בנתניה

במאמר זה נעסוק בעריכת צוואה בנתניה באמצעות עורך דין. חוק הירושה הקבוע בישראל, מגדיר 4 תצורות שונות לעריכת צוואה באמצעותן ניתנת האפשרות לכל אדם לצוות

מחיקת חובות למעוטי יכולת

מחיקת חובות למעוטי יכולת

במאמר זה נעסוק באפשרות של מחיקת חובות למעוטי יכולת. הליך זה של מחיקת חובות למעוטי יכולת החל בעקבות תיקון לחוק ההוצאה לפועל, הוראת שעה משנת

עורך דין עיקולים

עורך דין עיקולים

במאמר זה נעסוק בתפקידו של עורך דין עיקולים, עורך דין המתמחה בחדלות פירעון ובפרט בהליכי הוצאה לפועל. הלוואת לאדם סכום כסף, אך הוא איננו משלם

ייפוי כוח מתמשך מקוון

ייפוי כוח מתמשך מקוון

במאמר זה נפרט אודות ייפוי כוח מתמשך מקוון, הרשאים להתמנות כמיופה כוח, שלבי ההליך, המסמכים הנדרשים ועוד. מהו ייפוי כוח מתמשך מקוון? ייפוי כוח מתמשך

עורך דין הוצאה לפועל

עורך דין הוצאה לפועל

אם הגעת לדף זה, כנראה שאתה זקוק לייעוץ עורך דין הוצאה לפועל אשר בקיא בתחום. חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל")

עורך דין חדלות פירעון

עורך דין חדלות פירעון

עו״ד חדלות פירעון – מתי נצטרך את זה? פניה אל עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי מתרחשת לרוב לאחר שיחיד או חברה מגיעים למצב של

בקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל

הגשת בקשה לפשיטת רגל הייתה מוגשת בעבר ועד ליום 14.09.2019 בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"). החל מיום 15.09.2019 עם כניסתו לתוקף

הסדר חוב מול הבנק

הסדר חוב מול הבנק

לא מעט אנו שומעים את השאלה, ״איך להסדיר חוב מול בנק״ – אין ספק שבנקים לרוב לא מקלים עלינו, ולא מעט אנשים אינם יודעים איך

עורך דין פשיטות רגל

עורך דין פשיטות רגל

הליך "פשיטת רגל" כפי שהיה מוכר רצוי שילווה על ידי עורך דין פשיטות רגל, שכן מדובר בהליך אשר התנהל בעבר ומתנהל כיום בהתאם לפקודת פשיטת

הסדר חוב

הסדר חוב

מרבית האנשים שפנו לעורך דין מאור לוי לצורך טיפול בהסדר חוב, פנו אליו לאחר שלהפתעתם הבנקים או אחד מהספקים שעובד איתם עצר להם את מסגרת

מחיקת חובות

מחיקת חובות

מהו הליך מחיקת חובות: הליך מחיקת חובות הינו סלנג חדש השגור בפי חייבים רבים המבקשים לקבל הפטר מחובותיהם תוך קיצוץ בגובה החוב.רוצה לומר, אין הליך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך, עו"ד מאור לוי מוסמך ע"י האפוטרופוס הכללי ומשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, וחרט על דגלו לחשוב ולסייע לפונים אליו לעריכת

לתיאום פגישה ללא התחייבות

תביעת חוב

הגשת תביעת חוב בהליך חדלות פירעון ביום ה – 15/9/2019

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

בואו נדבר

השאר פרטים עוד היום לקבלת ייעוץ בחינם