עורך דין חדלות פירעון

עו״ד חדלות פרעון – מתי נצטרך את זה?

פניה אל עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי מתרחשת לרוב לאחר שיחיד או חברה מגיעים למצב של חדלות פירעון, דהיינו לאחר שההכנסות החודשיות של היחיד או החברה לא מכסות את ההוצאות החודשיות.

כאשר מצב זה הופך למצב מתמשך הרי שחובות היחיד או החברה גדלים עד כדי כך שסכום החוב שהצטבר איננו בר סילוק על ידם, וישנם מקרים אף כי חוב אחד בודד ובסכום גבוה עלול להוביל למצב של חדלות פירעון.

מנגד, ישנם נושיו של היחיד או התאגיד, אשר נפגעים מחדלות פירעונו של היחיד ומבקשים לקבל את המגיע להם, תוך כך שעושים שימוש בכל הכלים העומדים לרשותם.

גם נושים אלו, מומלץ שיתייעצו עם עורך דין חדלות פרעון בטרם ינקטו בהליכי גבייה כנגד היחיד או החברה, שכן ברוב הפעמים, זיהוי נכון של המצב עלול להביא לגבייה אפקטיבית ומשמעותית יותר לנושה מאשר נקיטה בהליכי גבייה רבים וממושכים.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 (להלן: "החוק") יצר הליך פשיטת רגל חדש אשר מטרותיו שונות ממטרות הליך פשיטת הרגל בעבר, שכן המטרה הראשונית שלו הינה לשקם ולהוביל את היחיד או החברה לדרך חדשה ונטולת חובות.

בנוסף, חוק חדלות פירעון קבע מנגנון מסודר לאופן בו יחולקו וימומשו נכסי היחיד עבור נושיו, תוך מתן הגנה על הזכויות החייב מחד וכן הגנה על זכויות הנושים מאידך.

ישנן סיבות שונות המובילות חייבים, יחידים, להגעה למצב של חדלות פירעון כאמור לעיל, ולכל חייב ישנו סיפורו האישי והחשוב אודות קריסתו הכלכלית.

עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי
עורך דין חדלות פרעון ושיקום כלכלי

אם התחלתם לקבל מכתבים וטלפונים, עיקלו את חשבונכם, הנושים פועלים כנגדכם בהוצאה לפועל ואין ביכולתכם לסלק את החובות, זהו המועד (עדיף אף לפני כן) שבו מומלץ לכם לפנות לעורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר ירכז את כל חובותיכם במסגרתו של הליך אחד מרוכז שבו יתאפשר לכם לעכב את כל העיקולים וההליכים שננקטו כנגדכם במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.

נדגיש, כי בחירה נכונה של עורך דין פשיטת רגל חדלות פירעון אשר יטפל בעניינכם חשובה מאין כמוה ולרוב היא זו שתקבע אם תצליחו לעבור את ההליך בהצלחה, תוך קבלת פתרון מתאים, יעיל וחסכוני בנסיבות הכלכליות אליהן נקלעתם.

במאמר שלהלן נתייחס לנושא הליך חדלות פירעון של יחידים אשר מומלץ להם כי בטרם ינקטו בהליך, יתייעצו תחילה עם עו"ד חדלות פרעון שיגבש עמם את האסטרטגיה הנכונה עבורם לניהול ההליך בצורה הטובה והיעילה ביותר, תוך כך שילווה אותם לחקירה בפני הנאמן, ייצגם בדיונים, ובבקשות שונות, יסייע בהגשת דוחותיהם החודשיים, יופיע עבורם בדיונים, והכי חשוב שיתווה להם קו מנחה לניהול ההליך ויספק מענה והדרכה בכל זמן נתון במהלך ההליך אודות התנהלותם.

הערכאה בפניה תידון בקשת היחיד לצו פתיחת הליכים:

נבהיר, כי עורך דין חדלות פרעון נדרש להגיש את הבקשה לצו לפתיחת הליכים ושיקום כלכלי, בהתאם לתנאי החוק:

 1. יחיד שצבר חובות בסכום הנמוך מסך של 150,000 ₪ בקשתו תוגש ללשכת ההוצאה לפועל וההליך יתנהל בלשכת ההוצאה לפועל.
 2. יחיד שצבר חובות הגבוהים מסך של 150,000 ₪ בקשתו תוגש לממונה ותתנהל בפני בית המשפט השלום.

התנאים למתן צו לפתיחת הליכים ליחיד:

בשני המקרים, בין אם החובות בסכום גבוה או נמוך מסך של 150,000 ₪, התנאים לכניסתו של היחיד להליך של חדלות פירעון, הינם כמפורט להלן:

 1. החייב הינו אדם יחיד (לא תאגיד).
 2. חובות החייב עולים על סכום של 49,853.2 ₪. בשים לב לכך, שניתן להגיש בקשה במקרה שהחוב נמוך מסך של 49,853.2 ₪ אך זאת במקרים שבהם קיימות סיבות מיוחדות המצדיקות זאת, ובכלל זה אם מתנהלים כנגד היחיד הליכים לפי פקודת המסים (גביה).
 3. החייב בעל זיקה לישראל, לפי אחד מהתנאים הבאים:
 • מרכז חייו במועד הגשת הבקשה הינו בישראל.
 • מרכז חייו במועד מוקדם להגשת הבקשה, בטווח ששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, היה בישראל.
 • החייב מנהל עסקים בישראל במועד הגשת הבקשה.
 • החייב בעל נכס/ים בישראל במועד הגשת הבקשה.
 1. תשלום אגרת בקשה לצו פתיחת הליכים בסך 1,594 ₪.
 2. הגיש את מסמכי הבקשה מלאים בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

שלבי הליכי חדלות הפירעון:

הליך חדלות פירעון מורכב מ-3 שלבים, כמפורט להלן:

1. שלב הבקשה – בקשה למתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ליחיד

השלב הראשון הינו השלב הקריטי והחשוב ביותר בהליך מאחר ויש במעמד הכנת הבקשה כדי להתוות את המסלול בו ההליך יתנהל, וככל שלא יתגלו פרטים או ממצאים חדשים, הרי שעורך דין חדלות פרעון מנוסה יוכל להעריך את אופן המשך ניהול ההליך.

בבקשה זו היחיד נדרש לפרט פרטים אודות הכנסותיו והוצאותיו נכון למועד הכנת הבקשה, חובותיו, מצבו האישי, מצבת זכויותיו ונכסיו וכן לצרף תצהיר הסתבכות כלכלית ובו פירוט אודות קריסתו הכלכלית, טופס המפרט את נכסיו מלשכת מיסוי המקרקעין, דוחות תיקים המתנהלים כנגד החייב בלשכות ההוצאה לפועל ובתי המשפט ועוד.

לאחר הגשת הבקשה וקבלת אישור מהממונה או לשכת ההוצאה לפועל כי הבקשה נקלטה במערכותיהם ולא חסרים מסמכים נוספים, צפוי להינתן צו לפתיחת בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ליחיד אשר יעכב את כל ההליכים המשפטיים שמתנהלים כנגד היחיד וירכזם במסגרת הליך בודד ומרוכז של חדלות הפירעון.

2. שלב תקופת הביניים (מתנהל במשך כשנה):

תקופת הביניים הינה התקופה שלאחר מתן הצו לפתיחת הליכים.

עם מתן הצו לפתיחת הליכים כאמור לעיל, מעוכבים ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד היחיד, היחיד נדרש להגיש דוחות חודשיים באופן קבוע מגובים באסמכתאות, נקבע ליחיד צו תשלומים חודשי בהתאם להכנסותיו ומוטלות עליו הגבלות שונות מכוח סעיף 142 לחוק, כגון:

 1. הגבלה מקבלה או החזקה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952, ומהארכת תוקפם, ובלבד שיהיו תקפים לשם שיבה לישראל;
 2. עיכוב יציאת היחיד מהארץ;
 3. הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;
 4. הגבלת היחיד משימוש, בעצמו או באמצעות אחר, בכרטיס חיוב, למעט כרטיס בנק או כרטיס חיוב מיידי שניתן למשוך באמצעותם כסף או לבצע בהם עסקאות רק כנגד יתרת זכות;

דין ההגבלה כאמור כדין סיום חוזה שירותי התשלום, כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019, לעניין הנפקת כרטיס החיוב, בהודעת היחיד" ובסופה יבוא "על אף הוראות סעיף 6(א)(1) לחוק האמור, למעט לעניין הוראות בחוזה שלפיהן הלקוח חייב בתשלום כלשהו בשל עצם קיצורה של תקופת השימוש בכרטיס החיוב; הודעה על תחולת ההגבלה כאמור תינתן למנפיק בדרך שיקבע השר, ויראו במועד קבלת ההודעה את מועד סיום החוזה;

 1. הגבלת היחיד מהקמה או מהשתתפות בהקמה של תאגיד חדש, אם מצא הנאמן כי בנסיבות העניין יש חשש כי הקמה או השתתפות בהקמה כאמור תביא לפגיעה בנושים או בצד שלישי.

בתקופה זו, ובהתאם לדוחותיו של היחיד, חקירתו, בקשתו והצרופות לה נבחנת התנהלותו של היחיד ע"י הנאמן והנאמן נדרש לגבש עמדתו לקראת השלב השלישי, מתן צו לשיקום כלכלי וצו הפטר ליחיד.

3. שלב קבלת הצו לשיקום כלכלי וצו הפטר (מתנהל במשך כשלוש שנים):

לאחר שלב הביניים כמפורט לעיל, נדרש הנאמן להעביר לממונה דוח מפורט מטעמו (הסכום שהצטבר בקופת הכינוס, תביעות החוב שהוגשו כנגד היחיד, הכרעותיו בתביעות החוב, הבירורים שערך וכיו"ב) אודות כלל הנתונים שידועים לו הן מהבירור (חקירה) שעשה מול היחיד, הן ממסמכי בקשת היחיד והן ממקורות נוספים אשר הנאמן עלול לקבל מהם פרטים אודות היחיד והתנהלותו (לדוגמא: מאחד הנושים של היחיד).

עם קבלת הדוח בידי הממונה (לשעבר הכנ"ר, כונס הנכסים הרשמי), יגיש הממונה את הדוח לבית המשפט, בצירוף המלצתו או התנגדותו למתן צו לשיקום כלכלי ליחיד. כאשר בשלב זה, בית המשפט ידרוש מהחייב לעמוד בתנאי הצו לשיקום כלכלי לצורך מתן הפטר.

תקופת הזמן של השיקום הכלכלי נמשכת לרוב כ-3 שנים.

עמד החייב בתנאי הצו לשיקום כלכלי, יקבל הפטר מכל חובותיו ברי התביעה שקדמו להגשת בקשתו למתן צו לפתיחת הליכים.

דעו, כי בנסיבות שבהם ניתן צו לשיקום כלכלי וחל שינוי בנסיבותיו של היחיד, הרי שהוא רשאי להגיש בקשה לתיקון הצו.

כמו כן, בנסיבות מיוחדות, בהם אין ליחיד כל יכולת להביא תועלת לנושים או שהיחיד מתקיים מקצבה בלבד ואיננו יכול לפרנס או להתפרנס רשאי בית המשפט ליתן ליחיד צו הפטר לאלתר, אך כל מקרה ומקרה נבחן לגופו.

עורך דין לחדלות פרעון
עורך דין חדלות פירעון – הליך פשיטת רגל חדלות פירעון

שאלות ותשובות לעו"ד חדלות פרעון:

ש. מאיזה סכום ניתן להיכנס להליך של חדלות פירעון.

ת. באופן עקרוני, ככל שחובות היחיד עולים על סכום של 49,853.2 ₪, ובמקרים מיוחדים אף פחות.

ש. האם אני יכול לנהל חשבון בנק בזמן ההליך?

ת. כן. אין כל מניעה לנהל חשבון בנק, זאת בתנאי שהחשבון יתנהל ביתרת זכות בלבד וללא אפשרות לנטילת אשראי.

ש. האם ניתן לעשות שימוש בשיקים בזמן ההליך?

ת. לבית המשפט שיקול הדעת – במידה והשיקים נדרשים על מנת לשמש אותך לשכור דירה, הרי שבקשה מתאימה לבית המשפט תוכל לסייע. במידה והשיקים נדרשים על מנת לשאת בתשלומים כאלו ואחרים שאינם הכרחיים ליחיד, לרוב ידחה בית המשפט את בקשתכם להחזיק בשיקים.

ש. האם אפשרי לטוס לחו"ל כשאני מצוי בהליך?

ת. באופן עקרוני, ישנה הגבלה ליציאה מן הארץ עם כניסתכם להליך ועם מתן הצו לפתיחת הליכים. יחד עם זאת, ישנם מקרים שונים, כגון: השתלמות מטעם העבודה או נסיעת עבודה, קבלת טיפול רפואי, לוויה, חתונה וכיו"ב, שבית המשפט יוכל להיעתר לבקשה מתאימה ומנומקת בכפוף להמצאת 2 ערבים טובים וחתימתם על כתב ערבות.

ש. האם אני יכול להיות עצמאי כאשר אני מצוי בהליך?

ת. כן, אך לשם קבלת אישור הנאמן ובית המשפט לכך, על היחיד להתנהל כדבעי במהלך ההליך ולעמוד בתנאי ההליך וכן להוכיח כי ההכנסה שתיכנס לו כעצמאי תהיינה גבוהה יותר מהכנסתו כשכיר.

ש. האם כל החובות נמחקים?

ת. לא, חובות שהינם בגין תשלום עונשי או חובו מזונות לפי פסק דין או חוב שנוצר בדרך של מרמה או נובע מגניבה או עבירת מין או אלימות חמורה לא יימחקו. יחד עם זאת, בנסיבות חריגות בית המשפט רשאי להורות על הפטר חובות אלו או חלקם וכן להתנות החלת הפטר לחובות אלו בתנאים.

לסיום,

נשוב ונדגיש כי בחירה נכונה של עורך דין פשיטת רגל חדלות פירעון אשר יטפל בעניינכם חשובה מאין כמוה ולרוב היא זו שתקבע אם תצליחו לעבור את ההליך בהצלחה, תוך קבלת פתרון מתאים, יעיל וחסכוני בנסיבות הכלכליות אליהן נקלעתם.

האמור במאמר זה מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד בנושא חדלות פרעון.

אין באמור לעיל במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין חדלות פירעון, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי מומלץ ורצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני מאת עורך דין פשיטת רגל. מובהר בזאת, כי כל שימוש במידע המצוי במאמר זה הינו באחריותו של הקורא בלבד.

אולי יעניין אתכם גם:

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:

מאמרים נוספים

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 – הוא חוק במסגרתו נקבעו התנאים וההגבלות בכל הנוגע לאפוטרופסות על קטינים ועל בגירים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם

ייפוי כח מתמשך בנתניה

ייפוי כח מתמשך בנתניה

מתגוררים בנתניה וסביבתה ומעוניינים להבטיח לעצמכם שאותו אדם עליו אתם סומכים יהיה זה שיקבל החלטות משפטיות ויבצע עבורכם פעולות כאשר לא תוכלו לעשות זאת? נכון

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

על פי חוק השכירות והשאילה (תשל"א 1971), שוכרים רשאים לעשות שימוש בנכס המושכר על פי תנאי חוזה השכירות, כאשר לבעלי הנכס אין כל זכות לדרוש

כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות

כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות

שכירות על פי הגדרתה בחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 היא הזכות המועברת לשוכר בתמורה לתשלום דמי שכירות למשכיר. כך, השוכר הופך למחזיק בנכס הנמצא בבעלותו של

עריכת צוואה בנתניה

עריכת צוואה בנתניה

חוק הירושה המונהג בישראל, מגדיר 4 תצורות שונות לעריכת צוואה באמצעותן ניתנת האפשרות לכל אדם לצוות את נכסיו ורכושו ליורשיו בבוא העת. על פי החוק,

מחיקת חובות למעוטי יכולת

מחיקת חובות למעוטי יכולת

החל מיום 15.9.2019, מחיקת חובות למעוטי יכולת ("הפטר חובות") נעשה במסגרת הליכי חדלות פירעון. מטרת ההליך הינה לשקם כלכלית את החייב ובניסיון להחזיר לנושים, להם

עורך דין עיקולים

עורך דין עיקולים

הלוואת לאדם סכום כסף, אך הוא איננו משלם את חובו. אחת הדרכים הנפוצות לגרום לו לשלם היא ע"י הטלת עיקול על נכסיו, רכושו, משכורתו וכדומה.

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מקוון

מהו ייפוי כוח מתמשך? ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שבמסגרתו יכול כל בגיר להעניק הרשאה לאדם אחר לבצע עבורו פעולות משפטיות בשמו, כלפי אנשים אחרים.

עורך דין הוצאה לפועל

אם הגעת לדף זה, כנראה שאתה זקוק לייעוץ עורך דין הוצל"פ המתמחה בתחום. חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל") הינו חוק

עורך דין חדלות פירעון

עורך דין חדלות פירעון

עו״ד חדלות פרעון – מתי נצטרך את זה? פניה אל עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי מתרחשת לרוב לאחר שיחיד או חברה מגיעים למצב של

בקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל

הגשת בקשה לפשיטת רגל הייתה מוגשת בעבר ועד ליום 14.09.2019 בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"). החל מיום 15.09.2019 עם כניסתו לתוקף

הסדר חוב מול הבנק

הסדר חוב מול הבנק

לא מעט אנו שומעים את השאלה, ״איך להסדיר חוב מול בנק״ – אין ספק שבנקים לרוב לא מקלים עלינו, ולא מעט אנשים אינם יודעים איך

עורך דין פשיטת רגל מאור לוי

עורך דין פשיטות רגל

הליך "פשיטת רגל" כפי שהיה מוכר התנהל בעבר ומתנהל כיום בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל") בכל הקשור לתיקים שנפתחו לפני (עד

הסדר חוב

הסדר חוב

מרבית האנשים שפנו לעורך דין מאור לוי לצורך טיפול בהסדר חוב, פנו אליו לאחר שלהפתעתם הבנקים או אחד מהספקים שעובד איתם עצר להם את מסגרת

מחיקת חובות

הליך מחיקת חובות הינו סלנג חדש השגור בפי חייבים רבים המבקשים לקבל הפטר מחובותיהם תוך קיצוץ בגובה החוב. רוצה לומר, אין הליך משפטי הנקרא מחיקת

לתיאום פגישה ללא התחייבות

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם