עורך דין ייפוי כוח מתמשך - מתי נצטרך עו״ד ייפוי כוח מתמשך?

מרבית האנשים דואגים לעתידם ולעתיד בני משפחתם, רובם אף מבטחים את עצמם ואת בני משפחתם בביטוחים שונים (ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים ועוד), אך אינם מודעים להכלי המשפטי שנקרא "ייפוי כוח מתמשך" אשר תנאיו והוראותיו המשפטיות נקבעו ברפורמה משנת 2017 שהובילה לתיקון בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב -1962 (להלן: "החוק").

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 למנות מיופה כוח מטעמו, שיסכים להגשים את רצונותיו כפי שיובאו לידי ביטוי בהנחיות המקדימות של ייפוי הכוח המתמשך (ניתן אף ליתן בידי מיופה הכוח שיקול דעת רחב בקבלת ההחלטות וללא כל הנחיה מקדימה), זאת החל באופן מיידי או בשלב שבו מייפה הכוח לא יהיה מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך עקב החשש שיגרום לעצמו ו/או לבני משפחתו חלילה לנזקים.

יובהר, כי במועד עריכת ייפוי הכוח המתמשך, מייפה הכוח (להלן: "הממנה") אשר נותן הוראות ומפקיד סמכויות בידי מיופה הכוח (להלן: "הממונה") נדרש להיות כשיר משפטית לעריכת ייפוי הכוח המתמשך.

להרחבה אודות שלבי עריכת ייפוי כוח מתמשך ראו מאמר "ייפוי כוח מתמשך בנתניה"
בייפוי כוח מתמשך מקבל הממונה סמכויות רבות וחשובות בענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים
של הממנה, לכן ישנה חשיבות רבה בבחירת מיופה כוח עליו הממנה סומך.
להרחבה אודות האפשרויות השונות של הנחיות מקדימות שניתן לציין בייפוי כוח מתמשך ראו מאמר "עורך דין ייפוי כוח מתמשך: דגשים על ייפוי כוח מתמשך"

לצורך קביעת הממונה לביצועו של ייפו הכוח המתמשך חלה חובה לקבל את הסכמתו המוקדמת של הממונה, זאת מאחר ולא ניתן לחייבו להתמנות כמיופה כוח, כך שהמינוי מתבצע מרצון טוב בלבד.
ניתן למנות מספר ממונים וכן מומלץ למנות מיופה כוח חליפי למיופה הכוח.
בנוסף למיופה הכוח, ניתן למנות קרוב או אדם עליו הממנה סומך ל"מיודע" על מנת שיקבל מידע אודות פעולות הממונה במועדים ובאופן שייקבע על ידי הממנה על מנת שיוכל לפקח על פעולותיו של הממונה בהתאם לעניינים שהוסמך להם בייפוי הכוח המתמשך וכן להורות על העברת העתק מייפוי הכוח המתמשך למיודע.

מיודע איננו יכול להיות קרוב של מיופה הכוח, הממונה, אלא אם הממונה הינו קרוב משפחתו של הממנה.
כמו כן, אין בכניסתו של ייפוי כוח מתמשך לתוקף כדי לקבוע שהממנה איננו כשיר משפטית, שכן גם כשייפוי הכוח המתמשך בתוקף על הממונה, מיופה הכוח, לנסות ולברר תמיד את רצונו של הממנה.

לסיום הקדמה זו, נעיר כי עריכת ייפוי כוח מתמשך מבעוד מועד יכולה למנוע את הצורך בהגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לממנה וזאת באם ייקבע על ידי הממנה כי ייפוי כוח מתמשך יהיה תקף גם למצב שבו יאבד את כשרותו המשפטית.
להרחבה בנושא ראו מאמר "בקשה למינוי אפוטרופוס"

מי רשאי להתמנות כמיופה כוח (ממונה):

סעיף 32ג לחוק קובע את התנאים לגבי קביעת זהות הממונה (כל אדם בגיר מעל גיל 18) אשר מתקיימים בו התנאים שלהלן:

 1. לא מונה לו אפוטרופוס כל עוד המינוי בתוקף;
 1. לא נכנס בעניינו ייפוי כוח מתמשך לתוקף כל עוד המינוי בתוקף;
 1. לא הוכרז כפושט רגל וטרם ניתן לו הפטר;
 1. איננו לקוח מוגבל חמור;
 1. איננו מטפל רפואי, שיקומי, סיעודי או סוציאלי בתשלום של הממנה (לא חל ביחס לקרוב משפחתו של הממנה);
 1. איננו מספק לממנה מקום מגורים בתשלום;
 1. איננו מונה יותר מ-3 פעמים להיות מיופה כוח של ממנים אחרים;
 1. איננו עורך הדין שחתם על ייפוי כוח מתמשך;
 2. בקשר לייפוי כוח מתמשך רפואי – איננו בעל המקצוע (רופא ו/או פסיכולוג ו/או אח ו/או עובד סוציאלי) שהחתים את הממנה על ייפוי הכוח.

סמכויות מיופה הכוח (הממונה):

תחילה נציין כי הממונה רשאי לקבל החלטות בשם הממנה בהתאם להנחיות המקדימות שניתנו לו על ידי הממנה, ובמידה ולא ניתנו לו הוראות מקדימות הרי שבידיו שיקול דעת רחב לקבל כל החלטה בשם הממנה בעניינים אותם הסמיכו הממנה. יחד עם זאת, ישנם פעולות שנקבעו בסעיף 32ו' לחוק שהממונה איננו יכול לבצע אותם, ופעולות הדורשות אזכור מפורש בהנחיות המקדימות של ייפוי הכוח המתמשך לצורך ביצוען וכן פעולות המחייבות קבלת הסכמה של בית המשפט לביצוען, כפי שיפורט להלן:

פעולות אשר לשם ביצוען קיימת חובה להתייחס אליהן באופן מפורש בייפוי הכוח המתמשך:
 1. מתן תרומות למי ששמו צוין בייפוי הכוח המתמשך ועד לסכום מצטבר של 100,000 ₪;
 1. מתן הלוואות למי ששמו צוין בייפוי הכוח המתמשך ועד לסכום מצטבר של 100,000 ₪;
 1. מתן מתנות אשר אינן נהוגות בנסיבות העניין למי ששמו צוין בייפוי הכוח המתמשך ועד לסכום מצטבר של 100,000 ₪;
 1. פעולות משפטיות אחרות או מספר פעולות הקשורות זו בזו ששווין הכולל עולה על סך של 100,000 ₪ ועד לסך של 500,000 ₪;
 1. ביצוע פעולות במוצרים פנסיוניים, למעט משיכת כספים מקופת גמל ו/או מקרנות השתלמות ו/או הגשת בקשה לקבלת קצבת פנסיה עבור הממנה;
 2. הסכמה לבדיקה ו/או טיפול ו/או אשפוז פסיכיאטרי או לשחרור מאשפוז. יצוין, כי במידה והממונה התיר זאת מפורשות בייפוי הכוח המתמשך שלו אך במועד שבו נתבקשה הסכמתו של הממונה לטיפול – התנגד לכך הממנה, אזי הסכמה זו שניתנה על ידי הממנה לא תהיינה תקפה (אלא אם הוראה זו של הממנה נחתמה גם מול פסיכיאטר).
עיקרי הפעולות ו/או התחייבויות של הממנה אשר לצורך ביצוען נדרש לקבל את הסכמתו של בית המשפט:
 1. המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין;
 1. עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, לא חלות עליה;
 1. העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;
 1. הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון;
 1. השכרה שחוק הגנת הדייר חל עליה, ועוד פעולות אשר מפורטות בסעיף 32ו(ד) לחוק…

בנוסף יובהר, כי לבקשת מייפה הכוח ו/או קרוביו ו/או היועץ המשפטי לממשלה רשאי בית המשפט להגביל סמכויות של מיופה הכוח במידה והוא סבור שיש צורך בכך. כמו כן, רשאית בית המשפט למנות מיופה כוח מחליף במידה והממנה התיר זאת בייפוי הכוח המתמשך או במידה שלא מונה מיופה כוח מחליף.

כמו כן, רשאי בית המשפט להחליט על מינוי אפוטרופוס לממנה על אף זאת שבידו ייפוי כוח מתמשך.

פעולות שאינן ניתנות לביצוע בשום אופן באמצעות ייפוי כוח מתמשך:
 1. השתתפות בבחירות;
 1. המרת דת;
 1. מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ;
 1. עריכת צוואה ו/או שינויה בשם הממנה;
 1. שינוי ו/או קביעת מוטבים בחברות הביטוח השונות;
 1. מתן גט;
 2. פעולות של הבעת רצון לפי חוק החולה הנוטה למות;

התנאים לכניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף:

חובה להפקיד בתוך 14 יום את ייפוי הכוח המתמשך שנערך במשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז בו מתגורר הממנה.

בטופס ייפוי כוח מתמשך ניתן לקבוע כי ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף באופן מיידי ולחילופין ניתן לקבוע תנאים שונים אשר בהתקיימותם ייכנס ייפוי הכוח לתוקף. כך לדוגמא ניתן לקבוע:

כי ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף בהתאם להחלטת מיופה הכוח שמונה לו וכן של בן משפחה נוסף, וזאת לאור כך שהממנה לא יכול לקבוע או להסמיך את מיופה הכוח לקבל את ההחלטה על הפעלת ייפוי הכוח המתמשך לבדו;

כי ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף בהתאם להמלצת רופא משפחה בלבד או בצירוף הסכמה / אישור של מי מבני משפחתו בשל שבו מצבו הבריאותי איננו מאפשר לו לקבל החלטות בעניינים השונים לשמם ערך ייפוי כוח מתמשך;

כי בקרות אירוע מסוים (לדוגמא: אשפוז בבית חולים או בית חולים פסיכיאטרי), ייכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך;

נקודת המוצא הינה שייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף במועד שבו הממנה לא מבין בעניינים אשר לשמם ניתן ייפוי הכוח. דהיינו, אם לא נקבעו תנאים מפורשים על כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, הרי שהוא יופעל אך ורק על פי חוות דעת רפואית שלפיה הממנה איננו מסוגל להבין בעניינים לשמם ערך את ייפוי הכוח.

מכאן, שחשוב ורצוי לקבוע כבר בהנחיות המקדימות את התנאים לכניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף.

הממונה נדרש להודיע לאפוטרופוס הכללי על התקיימות התנאים להפעלת ייפוי הכוח במערכת המקוונת באמצעות הסיסמא האישית שקיבל בעת הפקדת ייפוי הכוח המתמשך במשרדי האפוטרופוס הכללי. במידה ונקבע בייפוי הכוח כי ישנם מיודעים, הרי שעל מיופה הכוח גם לעדכן בהתקיימות התנאים להפעלת ייפוי כוח מתמשך גם את המיודעים.

פרטים נוספים על המערכת המקוונת ניתן למצוא במאמר "ייפוי כוח מתמשך מקוון

כמו כן, במידה והממנה מתגורר במעון או אצל קרוב שלו דרך קבע על הממונה אף ליידע את מנהל המעון או את הקרוב אצלו מתגורר הממונה.

בסיום תהליך ההפעלה, ולאחר שהאפוטרופוס הכללי יקבע שהתקיימו התנאים להפעלת ייפוי כוח מתמשך, יתקבל בידי הממונה ייפוי כוח מתמשך הנושא חותמת האפוטרופוס הכללי, הכולל תאריך הפקדה והמועד בו נכנס ייפוי הכוח לתוקף.

רק לאחר קבלת ייפוי כוח מתמשך מאושר על ידי האפוטרופוס כאמור לעיל, יהיה רשאי הממונה להציג בפני הרשויות והגורמים השונים את ייפוי הכוח ולפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו וניתנו לו בייפוי הכוח.

אפשרויות ביטול ייפוי כוח מתמשך:

 1. מייפה הכוח, הממנה, רשאי תמיד (הן לפני כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך והן לאחר כניסתו לתוקף) לבקש לבטל את ייפוי הכוח המתמשך אלא אם במעמד עריכת ייפוי הכוח הוא חתם על סעיף המגביל את אפשרותו לבטל את ייפוי הכוח, שאז יידרש לקבל הממנה את אישורו של בית המשפט לבטל כאמור את ייפוי כוח המתמשך.
 1. בנוסף, רשאים קרוביו של הממנה ו/או ידידיו הקרובים ו/או היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו וכן בית המשפט מיוזמתו שלו רשאי לבקש את ביטולו של ייפוי כוח מתמשך.

ההודעה על ביטול ייפוי כוח מתמשך תכלול את פרטיו המזהים של מייפה הכוח ומיופה הכוח.

התנאים לפקיעת ייפוי כוח מתמשך:

במידה וייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף יהיה זה הממונה שיידרש להודיע על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי, לעומת זאת במידה וטרם נכנס ייפוי כוח מתמשך לתוקף האדם הממנה אשר ערך את ייפוי הכוח יודיע על כך לאפוטרופוס הכללי.

כמו כן, ייפוי כוח מתמשך יפקע בהתקיימות אחד מהמקרים הבאים:

 1. הממנה או הממונה נפטר;
 2. התקיים התנאי שנקבע לכך על ידי הממנה בייפוי הכוח;
 3. השתנה מצבו של מיופה הכוח והוא אינו עומד בתנאים הנדרשים, כמפורט לעיל ובסעיף 32ג' לחוק;
 4. הממונה איננו מעוניין לשמש עוד כמיופה כוח;
 5. הממונה הינו בן זוגו של הממנה אך הקשר ביניהם, לרבות קשר נישואין פקע;
 6. הממונה הודיע בכתב לממנה שאין הוא מעוניין לשמש עוד מיופה כוח;

מומלץ, כי בטרם תגיעו לייעוץ או בטרם תפנו לעורך דין המוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך תשוחחו על כך עם בני משפחתכם, וודאו כי האדם עליו אתם סומכים, המכיר אתכם היטב יסכים ליתן הסכמתו להיות מיופה הכוח שלכם ולסייע לכם בניהול עניינכם ובקבלת החלטות מתאימות.

להרחבה בנושא שירותי עורך דין המוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך ראו במאמר "עריכה והגשה של ייפוי כוח מתמשך"
עורך דין מאור לוי הוסמך ע"י האפוטרופוס הכללי ומשרד המשפטים בשנת 2018 לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק, ומאז הספיק לערוך עשרות ייפוי כוח מתמשכים.

בייפוי כוח מתמשך חשוב לעו"ד מאור לוי לסייע לכל לקוח באופן יצירתי ותוך קביעת מנגנונים ברורים לעריכת הנחיות מקדימות אשר יהפכו את עתיד לקוחותיו לבהיר וקל יותר למקרה שבו חס וחלילה לא יהיו כשירים לבצע פעולות ולקבל החלטות בעצמם.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
בקשה למינוי אפוטרופוס בתוך 24 שעות

בקשה למינוי אפוטרופוס בתוך 24 שעות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 – הוא חוק במסגרתו נקבעו התנאים וההגבלות בכל הנוגע לאפוטרופסות על קטינים ועל בגירים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם

ייפוי כח מתמשך בנתניה במהירות

ייפוי כח מתמשך בנתניה במהירות

במאמר זה נעסוק בעריכת ייפוי כח מתמשך בנתניה על אף שבנסיבות מסוימות אשר אינן מאפשרות למבקש עריכת ייפוי הכוח להגיע פיזית למשרדנו, יתבצעו הפגישות הנדרשות

ייפוי כוח מתמשך מקוון

ייפוי כוח מתמשך מקוון

במאמר זה נפרט אודות ייפוי כוח מתמשך מקוון, הרשאים להתמנות כמיופה כוח, שלבי ההליך, המסמכים הנדרשים ועוד. מהו ייפוי כוח מתמשך מקוון? ייפוי כוח מתמשך

לתיאום פגישה ללא התחייבות

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם