לשיחת ייעוץ בחינם
052-6638833

ביטול הגבלת רישיון נהיגה בתוך 72 שעות

ביטול הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל בתוך מספר ימים בודדים!

המון חייבים שכנגדם מתנהלים הליכי גבייה באמצעות מערכת ההוצאה לפועל מתנהלים בחיי היום יום שלהם עם הגבלות שונות, ביניהן הגבלה על רישיון נהיגה הכוללת קבלה או החזקה או חידוש רישיון נהיגה וזאת מבלי שהם יודעים על קיומה של ההגבלה (דבר אשר עלול להוביל לנזקים עצומים לחייבים שכן הוא יחשב כמי שנוהג ברכב לאחר שפקע רישיונו מחמת אי תשלום אגרה) ולא יודעים כי ניתן להתמודד עם הגבלת רישיון הנהיגה ולבטלה בתוך מספר ימים בודדים באמצעות הגשת בקשה מנומקת ותצהיר מטעמם לרשם ההוצאה לפועל.

הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל

הגבלה על רישיון הנהיגה ניתן להטיל כאמור על חייבים הן מכוח חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז 1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל") והן מכוח פקודת פשיטת הרגל או חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

נעדכן, כי לאור מגפת הקורונה והמשבר הכלכלי הנלווה אליה, ביום 26.8.20 אושר בהוראת שעה תיקון לחוק ההוצאה לפועל שהקפיא את אפשרויות הזוכים להטיל הגבלת רישיון נהיגה על החייבים וזאת עד ליום 6.7.21, כך נקבע כי לא יוטלו הגבלות חדשות על קבלת, החזקת או חידוש רישיון נהיגה לפי סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל עד לתום תקופת הוראת השעה, אך משתקופה זו נסתיימה, חזרה זכותו של הזוכה להגיש בקשה להטלת הגבלת רישיון נהיגה.

כמו כן, יתכן ובימים הקרובים תבוטל ע"י שר המשפטים האפשרות להטלת הגבלת רישיון נהיגה על חייבים בגין צבירת חובות.

במאמר זה נדון בהגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל מכוח חוק ההוצאה לפועל כאשר חייב הופך להיות חייב "בעל יכולת המשתמט מחובותיו" או חייב במזונות.

הזוכים לא יכולים לבקש להטיל הגבלות על חייב ולהגדירו כחייב "בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו" אלא לאחר שישה חודשים לכל הפחות מהיום שבו נמסרה לחייב אזהרה כדין והן לאחר שחלפו 30 ימים מהמועד שבו ההתראה על הטלת ההגבלה נשלחה לחייב.

בקשה להטלת הגבלות, ובפרט בקשה להגבלת רישיון נהיגה מוגשת על ידי הזוכה באמצעות טופס 506 אשר יכול לבקש להטיל על החייב הגבלות נוספות, ומנגד בהתאם לסעיף 66ג לחוק ההוצאה לפועל לחייב קיימת הזכות להתייצב לחקירת יכולת ולהוכיח לרשם ההוצאה לפועל כי הוא איננו חייב בעל יכולת המשתמט מחובותיו.

התנאים להטלת הגבלת רישיון נהיגה:

בסעיף 66ב'(א) לחוק ההוצאה לפועל קבועים התנאים להטלת הגבלות על החייב, כאשר הגבלת רישיון נהיגה לא תוטל על החייב אלא אם מתקיים אחד מהתנאים שלהלן:

 1. החייב הובא לפני רשם ההוצאה לפועל על פי צו הבאה לפי סעיף 69יב לחוק ההוצאה לפועל, או בא לפניו בדרך אחרת, והוכח לרשם ההוצאה לפועל כי החייב בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן ע"י החייב ו/או מי מטעמו הסבר סביר לאי תשלום החוב, ובלבד שהחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר עולים על 500 שקלים חדשים.
 2. החוב הפסוק נובע ממזונות המגיעים לפי פסק דין למזונות, למעט חוב מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972 (בחוק זה – חוק המזונות).
 3. החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו כאמור בסעיפים 7ג, 67(ד), 69יא(ד) או 69יג(ד) לחוק ההוצאה לפועל, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

  א. חלפו 6 חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה, והחוב הפסוק או החובות      הפסוקים במצטבר עולים על 2,500 ₪.
  ב.חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה, והחוב הפסוק או החובות             הפסוקים במצטבר עולים על 500 ₪.

התנאים בהם ניתן להורות על ביטול ההגבלה:

 1. ההגבלה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב;
 2. רישיון הנהיגה חיוני לחייב עקב נכותו או נכות בן משפחתו התלוי בו.
 3. החייב פרע החוב בתיק;
 4. החייב מקיים הוראות צו התשלומים שנקבע לו;
 5. החייב הגיע להסדר תשלומים לפירעון החוב מול הזוכה ועומד בהסדר;

הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל

כאמור, רשם ההוצאה לפועל לא יטיל ההגבלה אם שוכנע כי החייב עומד באחד מהתנאים המפורטים לעיל וההגבלה תבוטל ותשלח לגורמים הרלוונטיים בתוך 24 שעות ממתן ההחלטה על ביטולה.

נראה כי עורך דין הוצאה לפועל יכול לסייע לחייבים בכל זמן נתון ובנסיבות המתאימות, לאור זאת שקיימת האפשרות להגיש בקשה מנומקת לביטול או דחיית בקשה להטלת הגבלת רישיון נהיגה. כמו כן, החייבים רשאים להגיש בקשה לביטול הצו בתוך 7 ימים מיום שנודע להם על כך וזאת באם ההחלטה על הגבלת הזכות להחזיק, לקבל או להשתמש ברישיון נהיגה ניתנה מבלי שניתנה הזדמנות לחייב להביע עמדתו בכתב או בעל פה.

הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל

אין במאמרים המפורטים באתר זה ו/או במידע שנמסר בו כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי והקורא נותן הסכמתו כי איננו מסתמך על המידע המופיע באתר זה בכל צורה שהיא וידוע לו כי מומלץ לו לפנות לייעוץ משפטי אישי ההולם והמתאים לנסיבותיו האישיות והקונקרטיות.

כל פעולה שתעשה על פי המידע המוצג באתר זה הינה באחריות הקורא בלבד ולא יהא בכך כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הקורא לבין עו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין ועו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג באתר.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:

מאמרים נוספים

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם חייב – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים  בהליך פשיטת רגל, ובפרט לצורך השכרת דירה? נתחיל ונדגיש כי הכלל לכך הוא שלא,

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון

לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם יחיד (להלן: "חייב")  – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון, ובפרט לצורך השכרת דירה? הכלל הוא שלא, אך במקרים

הגשת תביעות חוב בהליך חדלות פירעון

ביום ה – 15/9/2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן: "החוק") שלמעשה החליף את פקודת פשיטת הרגל אשר הייתה מונהגת בישראל עד תאריך

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס בתוך 24 שעות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 – הוא חוק במסגרתו נקבעו התנאים וההגבלות בכל הנוגע לאפוטרופסות על קטינים ועל בגירים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם

ייפוי כח מתמשך בנתניה

ייפוי כח מתמשך בנתניה במהירות

במאמר זה נעסוק בעריכת ייפוי כח מתמשך בנתניה על אף שבנסיבות מסוימות אשר אינן מאפשרות למבקש עריכת ייפוי הכוח להגיע פיזית למשרדנו, יתבצעו הפגישות הנדרשות

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

במאמר זה נעסוק בתביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר. על פי חוק השכירות והשאילה (תשל"א 1971), שוכרים רשאים לעשות שימוש בנכס המושכר על פי תנאי חוזה השכירות,

עריכת צוואה בנתניה

עריכת צוואה בנתניה ביחס אישי

במאמר זה נעסוק בעריכת צוואה בנתניה באמצעות עורך דין. חוק הירושה הקבוע בישראל, מגדיר 4 תצורות שונות לעריכת צוואה באמצעותן ניתנת האפשרות לכל אדם לצוות

ייפוי כוח מתמשך מקוון

ייפוי כוח מתמשך מקוון

במאמר זה נפרט אודות ייפוי כוח מתמשך מקוון, הרשאים להתמנות כמיופה כוח, שלבי ההליך, המסמכים הנדרשים ועוד. מהו ייפוי כוח מתמשך מקוון? ייפוי כוח מתמשך

בקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל בתוך 72 שעות

הגשת בקשה לפשיטת רגל הייתה מוגשת בעבר ועד ליום 14.09.2019 בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"). החל מיום 15.09.2019 עם כניסתו לתוקף

הסדר חוב

הסדר חוב – להתחיל מחדש היום

מרבית האנשים שפנו לעורך דין מאור לוי לצורך טיפול בהסדר חוב, פנו אליו לאחר שלהפתעתם הבנקים או אחד מהספקים שעובד איתם עצר להם את מסגרת

מחיקת חובות

מחיקת חובות

מהו הליך מחיקת חובות: הליך מחיקת חובות הינו סלנג חדש השגור בפי חייבים רבים המבקשים לקבל הפטר מחובותיהם תוך קיצוץ בגובה החוב.רוצה לומר, אין הליך

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם