הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל

המון חייבים שכנגדם מתנהלים הליכי גבייה באמצעות מערכת ההוצאה לפועל מתנהלים בחיי היום יום שלהם עם הגבלות שונות, ביניהן הגבלה על רישיון נהיגה הכוללת קבלה או החזקה או חידוש רישיון נהיגה וזאת מבלי שהם יודעים על קיומה של ההגבלה (דבר אשר עלול להוביל לנזקים עצומים לחייבים שכן הוא יחשב כמי שנוהג ברכב לאחר שפקע רישיונו מחמת אי תשלום אגרה) ולא יודעים כי ניתן להתמודד עם הגבלת רישיון הנהיגה ולבטלה בתוך מספר ימים בודדים באמצעות הגשת בקשה מנומקת ותצהיר מטעמם לרשם ההוצאה לפועל.

הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל

הגבלה על רישיון הנהיגה ניתן להטיל כאמור על חייבים הן מכוח חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז 1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל") והן מכוח פקודת פשיטת הרגל או חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

נעדכן, כי לאור מגפת הקורונה והמשבר הכלכלי הנלווה אליה, ביום 26.8.20 אושר בהוראת שעה תיקון לחוק ההוצאה לפועל המקפיא את אפשרויות הזוכים להטיל הגבלת רישיון נהיגה על החייבים כך שעד ליום 6.7.21 לא יוטלו הגבלות חדשות על קבלת, החזקת או חידוש רישיון נהיגה לפי סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל כך שרק עם תום תקופת הוראת השעה הזוכה יהיה רשאי להגיש בקשה להטלת הגבלת רישיון נהיגה.

במאמר זה נדון בהגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל מכוח חוק ההוצאה לפועל כאשר חייב הופך להיות חייב "בעל יכולת המשתמט מחובותיו" או חייב במזונות.

הזוכים לא יכולים לבקש להטיל הגבלות על חייב ולהגדירו כחייב "בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו" אלא לאחר שישה חודשים לכל הפחות מהיום שבו נמסרה לחייב אזהרה כדין והן לאחר שחלפו 30 ימים מהמועד שבו ההתראה על הטלת ההגבלה נשלחה לחייב.

בקשה להטלת הגבלות, ובפרט בקשה להגבלת רישיון נהיגה מוגשת על ידי הזוכה באמצעות טופס 506 אשר יכול לבקש להטיל על החייב הגבלות נוספות, ומנגד בהתאם לסעיף 66ג לחוק ההוצאה לפועל לחייב קיימת הזכות להתייצב לחקירת יכולת ולהוכיח לרשם ההוצאה לפועל כי הוא איננו חייב בעל יכולת המשתמט מחובותיו.

התנאים להטלת הגבלת רישיון נהיגה:

בסעיף 66ב'(א) לחוק ההוצאה לפועל קבועים התנאים להטלת הגבלות על החייב, כאשר הגבלת רישיון נהיגה לא תוטל על החייב אלא אם מתקיים אחד מהתנאים שלהלן:

  1. החייב הובא לפני רשם ההוצאה לפועל על פי צו הבאה לפי סעיף 69יב לחוק ההוצאה לפועל, או בא לפניו בדרך אחרת, והוכח לרשם ההוצאה לפועל כי החייב בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן ע"י החייב ו/או מי מטעמו הסבר סביר לאי תשלום החוב, ובלבד שהחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר עולים על 500 שקלים חדשים.
  2. החוב הפסוק נובע ממזונות המגיעים לפי פסק דין למזונות, למעט חוב מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972 (בחוק זה – חוק המזונות).
  3. החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו כאמור בסעיפים 7ג, 67(ד), 69יא(ד) או 69יג(ד) לחוק ההוצאה לפועל, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
  1. חלפו 6 חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה, והחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר עולים על 2,500 ₪.
  2. חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה, והחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר עולים על 500 ₪.

התנאים בהם ניתן להורות על ביטול ההגבלה:

  1. ההגבלה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב;
  2. רישיון הנהיגה חיוני לחייב עקב נכותו או נכות בן משפחתו התלוי בו.
  3. החייב פרע החוב בתיק;
  4. החייב מקיים הוראות צו התשלומים שנקבע לו;
  5. החייב הגיע להסדר תשלומים לפירעון החוב מול הזוכה ועומד בהסדר;

כאמור, רשם ההוצאה לפועל לא יטיל ההגבלה אם שוכנע כי החייב עומד באחד מהתנאים המפורטים לעיל וההגבלה תבוטל ותשלח לגורמים הרלוונטיים בתוך 24 שעות ממתן ההחלטה על ביטולה.

נראה כי בכל זמן נתון ובנסיבות המתאימות, קיימת האפשרות להגיש בקשה מנומקת לביטול או דחיית בקשה להטלת הגבלת רישיון נהיגה. כמו כן, החייבים רשאים להגיש בקשה לביטול הצו בתוך 7 ימים מיום שנודע להם על כך וזאת באם ההחלטה על הגבלת הזכות להחזיק, לקבל או להשתמש ברישיון נהיגה ניתנה מבלי שניתנה הזדמנות לחייב להביע עמדתו בכתב או בעל פה.

אין במאמרים המפורטים באתר זה ו/או במידע שנמסר בו כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי והקורא נותן הסכמתו כי איננו מסתמך על המידע המופיע באתר זה בכל צורה שהיא וידוע לו כי מומלץ לו לפנות לייעוץ משפטי אישי ההולם והמתאים לנסיבותיו האישיות והקונקרטיות.

כל פעולה שתעשה על פי המידע המוצג באתר זה הינה באחריות הקורא בלבד ולא יהא בכך כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הקורא לבין עו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין ועו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג באתר.

אהבתם? שתפו:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest