הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל

המון חייבים שכנגדם מתנהלים הליכי גבייה באמצעות מערכת ההוצאה לפועל מתנהלים בחיי היום יום שלהם עם הגבלות שונות, ביניהן הגבלה על רישיון נהיגה הכוללת קבלה או החזקה או חידוש רישיון נהיגה וזאת מבלי שהם יודעים על קיומה של ההגבלה (דבר אשר עלול להוביל לנזקים עצומים לחייבים שכן הוא יחשב כמי שנוהג ברכב לאחר שפקע רישיונו מחמת אי תשלום אגרה) ולא יודעים כי ניתן להתמודד עם הגבלת רישיון הנהיגה ולבטלה בתוך מספר ימים בודדים באמצעות הגשת בקשה מנומקת ותצהיר מטעמם לרשם ההוצאה לפועל.

הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל

הגבלה על רישיון הנהיגה ניתן להטיל כאמור על חייבים הן מכוח חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז 1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל") והן מכוח פקודת פשיטת הרגל או חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

נעדכן, כי לאור מגפת הקורונה והמשבר הכלכלי הנלווה אליה, ביום 26.8.20 אושר בהוראת שעה תיקון לחוק ההוצאה לפועל המקפיא את אפשרויות הזוכים להטיל הגבלת רישיון נהיגה על החייבים כך שעד ליום 6.7.21 לא יוטלו הגבלות חדשות על קבלת, החזקת או חידוש רישיון נהיגה לפי סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל כך שרק עם תום תקופת הוראת השעה הזוכה יהיה רשאי להגיש בקשה להטלת הגבלת רישיון נהיגה.

במאמר זה נדון בהגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל מכוח חוק ההוצאה לפועל כאשר חייב הופך להיות חייב "בעל יכולת המשתמט מחובותיו" או חייב במזונות.

הזוכים לא יכולים לבקש להטיל הגבלות על חייב ולהגדירו כחייב "בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו" אלא לאחר שישה חודשים לכל הפחות מהיום שבו נמסרה לחייב אזהרה כדין והן לאחר שחלפו 30 ימים מהמועד שבו ההתראה על הטלת ההגבלה נשלחה לחייב.

בקשה להטלת הגבלות, ובפרט בקשה להגבלת רישיון נהיגה מוגשת על ידי הזוכה באמצעות טופס 506 אשר יכול לבקש להטיל על החייב הגבלות נוספות, ומנגד בהתאם לסעיף 66ג לחוק ההוצאה לפועל לחייב קיימת הזכות להתייצב לחקירת יכולת ולהוכיח לרשם ההוצאה לפועל כי הוא איננו חייב בעל יכולת המשתמט מחובותיו.

התנאים להטלת הגבלת רישיון נהיגה:

בסעיף 66ב'(א) לחוק ההוצאה לפועל קבועים התנאים להטלת הגבלות על החייב, כאשר הגבלת רישיון נהיגה לא תוטל על החייב אלא אם מתקיים אחד מהתנאים שלהלן:

  1. החייב הובא לפני רשם ההוצאה לפועל על פי צו הבאה לפי סעיף 69יב לחוק ההוצאה לפועל, או בא לפניו בדרך אחרת, והוכח לרשם ההוצאה לפועל כי החייב בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן ע"י החייב ו/או מי מטעמו הסבר סביר לאי תשלום החוב, ובלבד שהחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר עולים על 500 שקלים חדשים.
  2. החוב הפסוק נובע ממזונות המגיעים לפי פסק דין למזונות, למעט חוב מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972 (בחוק זה – חוק המזונות).
  3. החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו כאמור בסעיפים 7ג, 67(ד), 69יא(ד) או 69יג(ד) לחוק ההוצאה לפועל, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
  1. חלפו 6 חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה, והחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר עולים על 2,500 ₪.
  2. חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה, והחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר עולים על 500 ₪.

התנאים בהם ניתן להורות על ביטול ההגבלה:

  1. ההגבלה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב;
  2. רישיון הנהיגה חיוני לחייב עקב נכותו או נכות בן משפחתו התלוי בו.
  3. החייב פרע החוב בתיק;
  4. החייב מקיים הוראות צו התשלומים שנקבע לו;
  5. החייב הגיע להסדר תשלומים לפירעון החוב מול הזוכה ועומד בהסדר;

כאמור, רשם ההוצאה לפועל לא יטיל ההגבלה אם שוכנע כי החייב עומד באחד מהתנאים המפורטים לעיל וההגבלה תבוטל ותשלח לגורמים הרלוונטיים בתוך 24 שעות ממתן ההחלטה על ביטולה.

נראה כי בכל זמן נתון ובנסיבות המתאימות, קיימת האפשרות להגיש בקשה מנומקת לביטול או דחיית בקשה להטלת הגבלת רישיון נהיגה. כמו כן, החייבים רשאים להגיש בקשה לביטול הצו בתוך 7 ימים מיום שנודע להם על כך וזאת באם ההחלטה על הגבלת הזכות להחזיק, לקבל או להשתמש ברישיון נהיגה ניתנה מבלי שניתנה הזדמנות לחייב להביע עמדתו בכתב או בעל פה.

אין במאמרים המפורטים באתר זה ו/או במידע שנמסר בו כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי והקורא נותן הסכמתו כי איננו מסתמך על המידע המופיע באתר זה בכל צורה שהיא וידוע לו כי מומלץ לו לפנות לייעוץ משפטי אישי ההולם והמתאים לנסיבותיו האישיות והקונקרטיות.

כל פעולה שתעשה על פי המידע המוצג באתר זה הינה באחריות הקורא בלבד ולא יהא בכך כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הקורא לבין עו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין ועו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג באתר.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:

מאמרים נוספים

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 – הוא חוק במסגרתו נקבעו התנאים וההגבלות בכל הנוגע לאפוטרופסות על קטינים ועל בגירים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם

ייפוי כח מתמשך בנתניה

ייפוי כח מתמשך בנתניה

מתגוררים בנתניה וסביבתה ומעוניינים להבטיח לעצמכם שאותו אדם עליו אתם סומכים יהיה זה שיקבל החלטות משפטיות ויבצע עבורכם פעולות כאשר לא תוכלו לעשות זאת? נכון

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

על פי חוק השכירות והשאילה (תשל"א 1971), שוכרים רשאים לעשות שימוש בנכס המושכר על פי תנאי חוזה השכירות, כאשר לבעלי הנכס אין כל זכות לדרוש

כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות

כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות

שכירות על פי הגדרתה בחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 היא הזכות המועברת לשוכר בתמורה לתשלום דמי שכירות למשכיר. כך, השוכר הופך למחזיק בנכס הנמצא בבעלותו של

עריכת צוואה בנתניה

עריכת צוואה בנתניה

חוק הירושה המונהג בישראל, מגדיר 4 תצורות שונות לעריכת צוואה באמצעותן ניתנת האפשרות לכל אדם לצוות את נכסיו ורכושו ליורשיו בבוא העת. על פי החוק,

מחיקת חובות למעוטי יכולת

מחיקת חובות למעוטי יכולת

החל מיום 15.9.2019, מחיקת חובות למעוטי יכולת ("הפטר חובות") נעשה במסגרת הליכי חדלות פירעון. מטרת ההליך הינה לשקם כלכלית את החייב ובניסיון להחזיר לנושים, להם

עורך דין עיקולים

עורך דין עיקולים

הלוואת לאדם סכום כסף, אך הוא איננו משלם את חובו. אחת הדרכים הנפוצות לגרום לו לשלם היא ע"י הטלת עיקול על נכסיו, רכושו, משכורתו וכדומה.

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מקוון

מהו ייפוי כוח מתמשך? ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שבמסגרתו יכול כל בגיר להעניק הרשאה לאדם אחר לבצע עבורו פעולות משפטיות בשמו, כלפי אנשים אחרים.

עורך דין הוצאה לפועל

אם הגעת לדף זה, כנראה שאתה זקוק לייעוץ עורך דין הוצל"פ המתמחה בתחום. חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל") הינו חוק

עורך דין חדלות פירעון

עורך דין חדלות פירעון

עו״ד חדלות פרעון – מתי נצטרך את זה? פניה אל עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי מתרחשת לרוב לאחר שיחיד או חברה מגיעים למצב של

בקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל

הגשת בקשה לפשיטת רגל הייתה מוגשת בעבר ועד ליום 14.09.2019 בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"). החל מיום 15.09.2019 עם כניסתו לתוקף

הסדר חוב מול הבנק

הסדר חוב מול הבנק

לא מעט אנו שומעים את השאלה, ״איך להסדיר חוב מול בנק״ – אין ספק שבנקים לרוב לא מקלים עלינו, ולא מעט אנשים אינם יודעים איך

עורך דין פשיטת רגל מאור לוי

עורך דין פשיטות רגל

הליך "פשיטת רגל" כפי שהיה מוכר התנהל בעבר ומתנהל כיום בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל") בכל הקשור לתיקים שנפתחו לפני (עד

הסדר חוב

הסדר חוב

מרבית האנשים שפנו לעורך דין מאור לוי לצורך טיפול בהסדר חוב, פנו אליו לאחר שלהפתעתם הבנקים או אחד מהספקים שעובד איתם עצר להם את מסגרת

מחיקת חובות

הליך מחיקת חובות הינו סלנג חדש השגור בפי חייבים רבים המבקשים לקבל הפטר מחובותיהם תוך קיצוץ בגובה החוב. רוצה לומר, אין הליך משפטי הנקרא מחיקת

לתיאום פגישה ללא התחייבות

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם