שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון

לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם יחיד (להלן: "חייב")  – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון, ובפרט לצורך השכרת דירה?

 

☑️ שיחת ייעוץ ללא כל התחייבות.
☑️ חיסכון מצטבר של עשרות מיליוני שקלים ללקוחות!
☑️ מלווה בהליכים יד ביד.
☑️ זמינות גבוה לכל לקוח.
☑️ יחס אישי לכל לקוח.
☑️ ביטול עיקולים והגבלות תוך מספר ימים!
☑️ לקבלת שיחת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עוד היום:
077-8037921

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון

הכלל הוא שלא, אך במקרים חריגים ובנסיבות מתאימות ניתן יהיה לקבל את אישור הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן: "הממונה") לצורך הנפקת שיקים לתשלום שכר דירה של חייב המצוי בהליך חדלות פירעון וניתן בעניינו צו פתיחת הליכים.

שימוש בשיקים במסגרת הליך חדלות פירעון:

להלן נעמוד את התנאים בהם יתאפשר לחייב המצוי בהליך חדלות פירעון לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "החוק") לעשות שימוש בשיקים לצורך תשלום דמי שכירות.

ציר הזמן בהליכי חדלות פירעון הינו כך שהתקופה החלה ממועד מתן הצו לפתיחת הליכים ועד למתן הצו לשיקום כלכלי נקראת "תקופת הביניים", והחל ממתן הצו לשיקום כלכלי ועד לסיום ההליך נקראת התקופה "שיקום כלכלי", כאשר עם סיום תקופת השיקום הכלכלי, בתנאי שהחייב עמד בתנאים הנדרשים ממנו, יהיה זכאי החייב לקבל הפטר מחובותיו.

ההגבלה בתיקי חדלות פירעון ומקורה:

סעיף 121(6)(א) לחוק קובע כי עם מתן צו לפתיחת הליכים ובמהלך תקופת הביניים עד למתן צו לשיקום כלכלי, יחולו על החייב ההגבלות הקבועות בסעיף 142 לחוק, ובפרט לענייננו סעיף 142(3) לחוק. לנוחיותכם יובא להלן סעיף החוק הרלוונטי:

"121. עם מתן צו לפתיחת הליכים –
(6)  תחל תקופת ביניים עד למתן צו לשיקום כלכלי לגבי היחיד, כאמור בפרק ז': תקופת הביניים – ממתן צו לפתיחת הליכים עד מתן צו לשיקום כלכלי, שבמהלכה –
(א)   יחולו על היחיד ההגבלות המנויות בסימן א': הגבלות, לפרק ז' לפי הוראות אותו סימן;"

"142. בתקופה שממתן צו לפתיחת הליכים לגבי יחיד עד מתן צו לשיקומו הכלכלי (בחלק זה – תקופת הביניים) יחולו על היחיד הגבלות אלה:
(3)  הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;"

נוסיף, כי לרוב ישנם חייבים אשר עוד בטרם פנייתם להליך חדלות פירעון, עת התנהלו כנגדם תיקים במסגרת ההוצאה לפועל, הוגדרו מכוח סעיף 66א(3) לחוק ההוצאה לפועל כלקוח מוגבל מיוחד מאחר ורשם ההוצאה לפועל הכיר בהם כ"חייב בעל יכולת המשתמט מחובותיו", לנוחיותכם יובא להלן סעיף החוק הרלוונטי:

"66א (3)  הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;"

מטרות ההגבלה:

– למנוע מהחייב לעשות שימוש לרעה בזמן שהוא מצוי בהליך;
– למנוע מהחייב להמשיך וליצור חובות חדשים במהלך ההליך;
– להדק את הפיקוח על חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל באופן שהתנהלותו הכלכלית תהיינה שקופה בפני כל הגורמים בהליך;

סמכות הממונה:

בשונה מהליכי פשיטת רגל שם נדרש החייב לפנות לנאמן ולהגיש בקשה מתאימה לבית המשפט, הרי שבסעיפים 143 ו-169 לחוק ניתנו לממונה, במסגרת תפקידו, הסמכויות הנדרשות להסרת הגבלות שונות שהוטלו על החייב. הסמכות הרלוונטית לענייננו היא הסמכות להסיר בתקופת הביניים או לאחר מתן צו לשיקום כלכלי באופן זמני את ההגבלה כלקוח מוגבל מיוחד מכוח סעיפים 121 או 142 לחוק. דהיינו, בסמכותו של הממונה בנסיבות חריגות לאפשר לחייב לעשות שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון לצורך ביצוע תשלומי שכירות לדירת מגורים ו/או למטרות אחרות אך כל מקרה ונסיבותיו הוא.

על כן, בהתאם לסמכותו, הוציא הממונה ביום 22.6.21 נוהל לטיפול בבקשה להסרת הגבלות החלות על החייב (להלן: "הנוהל") ועל כן, החייבים המבקשים לעשות שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון לצורך תשלומי שכר דירה ו/או לכל מטרה אחרת נדרשים לפעול בהתאם לנוהל כאמור וכפי שיפורט להלן.

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון

תנאי סף מומלצים בטרם הגשת הבקשה לממונה:

 1. לבדוק כי החייב עומד בתנאי ההליך, כלומר עומד בצו התשלומים החודשי שנקבע לו, הגיש דוחות דו חודשיים ממוסמכים כנדרש ובמועדם, התייצב לבירור ושיתף פעולה עם הנאמן.
 2. לבחון פתרונות נוספים ורק לאחר שלחייב אין כל פתרון אחר (לא יכול לעשות שימוש בהו"ק או באמצעות צדדים שלישיים) לפנות לממונה.
 3. לוודא כי הבנק נתן הסכמתו למבוקש.
 4. לוודא כי החייב אכן יכול לעמוד בתשלומים בגינם נדרשת ההסכמה לשימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון.

על פי נוהל הממונה, בבקשת החייב לביטול ההגבלה לכלול את הפרטים המפורטים להלן:

 1. הנימוקים המצדיקים את הסרת ההגבלה המתבקשת.
 2. מטרת התשלום בגינו מתבקש השימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון.
 3. גובה כל תשלום שיתבצע באמצעות השיקים.
 4. משך התקופה בגינה נדרש התשלום באמצעות השיקים.
 5. האם החייב מסוגל לשלם את התשלומים מתוך דמי המחייה שהוקצו לו.
 6. האם החייב ניסה להסדיר את התשלום בדרכים אחרות או באמצעי תשלום אחרים.

להשלמת הבקשה על החייב לצרף לבקשתו את המסמכים הבאים:

 1. תצהיר החייב.
 2. מסמכים התומכים בנימוקי החייב.
 3. הסכמת הבנק הרלוונטי.
 4. עמדת הנאמן, דהיינו עוד בטרם תוגש הבקשה על החייב לקבל את עמדתו המקדימה של הנאמן לבקשה. במידה והחייב לא הצליח להשיג את עמדת הנאמן עליו לצרף אסמכתא המעידה על ניסיונו לעשות כן.

אישור לעשיית שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון:

במידה והבקשה תתקבל, הרי שהממונה יורה על הסרת ההגבלה באופן זמני בלבד, למטרה וסכומים מוגבלים וספציפיים שיקבעו בהחלטה.
כמו כן, ההחלטה תאפשר שימוש בפנקס שיקים אחד בלבד עליו יצוין כי החייב מצוי בהליך חדלות פירעון והפנקס יוחזק ע"י הנאמן אשר נדרש למסור לחייב רק את מספר השיקים שנקבעו בהחלטת הממונה.

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון

לסיכום:

הכלל כאמור הינו שעל חייב המצוי בהליך חדלות פירעון תוטל הגבלה לפיה הוא לא יהיה רשאי לעשות שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון אך היוצא מן הכלל, ובנסיבות חריגות רשאי הממונה להיעתר לבקשת חייב ולאפשר לו לעשות שימוש בפנקס שיקים למטרות מסוימות, ובפרט לצורך תשלום דמי שכירות.

אז אם גם אתם מצויים בהליך חדלות פירעון ומעוניינים לעשות שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון לצורך תשלומי שכר דירה או למטרות אחרות, הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר להיוועצות מוקדמת עם עורך דין מאור לוי הבקיא בתחום חדלות הפירעון. אין באמור לעיל במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, והאמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי מומלץ ורצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין העוסק בתחום חדלות הפירעון ופשיטת רגל. מובהר בזאת, כי כל שימוש במידע המצוי במאמר זה הינו באחריותו של הקורא בלבד.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:

מאמרים נוספים

ניהול עוסק מורשה בהליך חדלות פירעון

ניהול עוסק מורשה בהליך חדלות פירעון

בשנים האחרונות, מצבם של אלו שהגיעו לחדלות פירעון השתפר משמעותית, הודות לחקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. אז כיצד מצבם של אלו השתנה, וכיצד ניתן

הפטר בפשיטת רגל – כל מה שצריך לדעת

הפטר בפשיטת רגל – כל מה שצריך לדעת

פשיטת רגל הינו אחד מההליכים הקשים ביותר מבחינה כלכלית אותה יכול לחוות אדם. עם זאת, המשפט הישראלי מכיר בצורכם של חייבים להשתחרר מכבלי החובות ולהמשיך

הסדר חוב מול הבנק הבינלאומי

הסדר חוב מול הבנק הבינלאומי

הבנק הבינלאומי הוא הבנק החמישי בגודלו בישראל ולבנק לקוחות רבים ונתח משמעותי בשוק ההלוואות המקומי. לבנק הבינלאומי, בדומה לשאר הבנקים בישראל, לקוחות פרטיים רבים המצויים

הסדר חוב מול בנק מרכנתיל

הסדר חוב מול בנק מרכנתיל

אנשים רבים לוקחים הלוואות שונות כאשר הגוף המממן העיקרי של מרבית ההלוואות האישיות הללו הוא הבנק. בנק מרכנתיל הוא הבנק השישי בגודלו בארץ וכמו הבנקים

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם חייב – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים  בהליך פשיטת רגל, ובפרט לצורך השכרת דירה? נתחיל ונדגיש כי הכלל לכך הוא שלא,

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון

לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם יחיד (להלן: "חייב")  – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון, ובפרט לצורך השכרת דירה?   ☑️ שיחת ייעוץ ללא

הגשת תביעות חוב בהליך חדלות פירעון

הגשת תביעות חוב בהליך חדלות פירעון

ביום ה – 15/9/2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן: "החוק") שלמעשה החליף את פקודת פשיטת הרגל אשר הייתה מונהגת בישראל עד תאריך

בקשה למינוי אפוטרופוס בתוך 24 שעות

בקשה למינוי אפוטרופוס בתוך 24 שעות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 – הוא חוק במסגרתו נקבעו התנאים וההגבלות בכל הנוגע לאפוטרופסות על קטינים ועל בגירים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם

ייפוי כח מתמשך בנתניה במהירות

ייפוי כח מתמשך בנתניה במהירות

במאמר זה נעסוק בעריכת ייפוי כח מתמשך בנתניה על אף שבנסיבות מסוימות אשר אינן מאפשרות למבקש עריכת ייפוי הכוח להגיע פיזית למשרדנו, יתבצעו הפגישות הנדרשות

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

במאמר זה נעסוק בתביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר.   ☑️ שיחת ייעוץ ללא כל התחייבות. ☑️ חיסכון מצטבר של עשרות מיליוני שקלים ללקוחות! ☑️ מלווה בהליכים

עריכת צוואה בנתניה ביחס אישי

עריכת צוואה בנתניה ביחס אישי

במאמר זה נעסוק בעריכת צוואה בנתניה באמצעות עורך דין. חוק הירושה הקבוע בישראל, מגדיר 4 תצורות שונות לעריכת צוואה באמצעותן ניתנת האפשרות לכל אדם לצוות

ייפוי כוח מתמשך מקוון

ייפוי כוח מתמשך מקוון

במאמר זה נפרט אודות ייפוי כוח מתמשך מקוון, הרשאים להתמנות כמיופה כוח, שלבי ההליך, המסמכים הנדרשים ועוד. מהו ייפוי כוח מתמשך מקוון? ייפוי כוח מתמשך

בקשה לפשיטת רגל בתוך 72 שעות

בקשה לפשיטת רגל בתוך 72 שעות

הגשת בקשה לפשיטת רגל הייתה מוגשת בעבר ועד ליום 14.09.2019 בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"). החל מיום 15.09.2019 עם כניסתו לתוקף

הסדר חוב - להתחיל מחדש היום

הסדר חוב – להתחיל מחדש היום

מרבית האנשים שפנו לעורך דין מאור לוי לצורך טיפול בהסדר חוב, פנו אליו לאחר שלהפתעתם הבנקים או אחד מהספקים שעובד איתם עצר להם את מסגרת

מחיקת חובות

מחיקת חובות

מהו הליך מחיקת חובות: הליך מחיקת חובות הינו סלנג חדש השגור בפי חייבים רבים המבקשים לקבל הפטר מחובותיהם תוך קיצוץ בגובה החוב.רוצה לומר, אין הליך

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם